Adatvédelmi tájékoztató a BIG FISH Kft. irodájában működő kamerás megfigyelő rendszerben kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a BIG FISH Kft. által a 1066 Budapest, Nyugati tér 1-3. alatti irodaházban működtetett kamerás megfigyelő rendszerben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

A kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetése során személyes adatai közül az Önről készült, hangsávot nem tartalmazó mozgóképfelvételt kezeljük.

Az adatkezelés célja az irodaházba, illetve az ahhoz tartozó, az 1066 Budapest, Nyugati tér 1-3. alatti ingatlan részét képező területek kamerás megfigyelése az élet és a testi épség, valamint a vagyonvédelem biztosítása céljából. Az adatkezelés jogalapja az Ön – a megfigyelt területre való belépéssel kifejezett – hozzájárulása, valamint a BIG FISH Kft. mint üzemeltető azon jogos érdeke, hogy az irodaházba belépő személyek tevékenységét – vagyon- és személyvédelmi megfontolásokból – figyelemmel kísérje, esetleges jogsértő tevékenységüket bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítani tudja.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a BIG FISH Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-3., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszáma: 01-09-872150, képviseli: Barcsay Erik ügyvezető), amelynek feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói üzemeltetik a kamerákat és rendelkeznek hozzáféréssel a rögzített felvételekhez. Az adatkezelő e tevékenységes során adatfeldolgozót nem vesz igénybe és az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével – nem továbbítja.

Az adatok rögzítése helyben, a BIG FISH Kft. által üzemben tartott informatikai eszközökön, jelszóvédett hozzáférésű, csak a BIG FISH Kft. feladatkörrel rendelkező munkavállalója által hozzáférhető felületen történik.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A felvételeket általában a rögzítés időpontját követő harmadik munkanap végéig kezeljük. Amennyiben ezen időtartam alatt akár a felvételek ellenőrzése során, akár más forrásból a BIG FISH Kft. olyan bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés megtörténtéről szerez tudomást, amelyek bizonyítására a kamerafelvétel alkalmas, akkor a felvételt mindaddig kezeljük, amíg a) a jogsértés megállapításával kapcsolatos bírósági vagy hatósági eljárás jogerősen le nem zárult, vagy b) az arra jogosult nem nyilatkozott arról, hogy az ügyben bírósági vagy hatósági eljárást nem kezdeményez.

Kérheti-e Ön a felvétel törlését?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja: ebben az esetben a BIG FISH Kft. az Önről készült felvételt, ha az bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés bizonyítására nem alkalmas vagy a bizonyításhoz az önről készült felvétel felismerhetősége nem szükséges, törli, illetve az Önről készült felvételt felismerhetetlenné teszi. Ha a felvétel az bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés bizonyítására alkalmas és ehhez az Önről készült felvétel szükséges, úgy a felvételt a fentiekben meghatározott ideig változatlan formában kezeljük tovább.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az elkészült felvételekről. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az adatvedelem@bigfish.hu címen jelezze felénk. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.